MATEMATIK 5:1 – taluppfattning åk 5

DATUM FÖR TESTET 6 OKTOBER RESPEKTIVE 7 OKTOBER BEROENDE PÅ VILKEN KLASS.

Vad behöver jag kunna inför testet?

1. Jag behöver kunna dela upp tal utifrån TALSORTER.

Ex: Skriv talet som har 5 hundratusental 4 tusental och 1 ental.
Svar: talet är 504001

2. Storleksordna tal:
a) efter minst till störst
b) efter störst till minst

3. Kunna räkna, förstå, förklara och använda dig av begreppsorden UNGEFÄR och EXAKT.

Ex: Kalle har exakt 12575 kronor på banken. Man kan säga att Kalle har ungefär 13000 kronor.

4. SUBTRAKTION och ADDITION. Du ska kunna ställa upp tal rätt; du ska kunna räkna ut svaren rätt.

Ex 1 (addition): ställ upp och räkna ut 832 + 191.

1
832
+191
1023

Ex 2 (subtraktion): ställ upp och räkna ut 1023 – 832.

910
1023
832
0191

5. Jag ska kunna MULTIPLICERA tal med NOLLOR på slutet.

Ex A: 70 · 300 = 21000

Ex B: 700 · 300 = 210000

Ex C: 7000 · 3000 = 2100000

Ex D: 230 · 70 = ställ upp och räkna ut talet för att enklare räkna ut det på ett säkert stätt så här:

230
·70
16100
Räkna först 23 · 7 och sedan flyttar vi ner de två nollorna.

6. DIVISION med NOLLOR:

Ex: Dividera 12000 med 4000. Gör först som så att du tar bort lika många nollor uppe i täljaren som nere i nämnaren. Alltså 3 däruppe och tre därnere. Kvar har du talet 12 dividerat med 4, vilket blir 3. Svaret (kvoten) blir 3.

7. PROBLEMLÖSNING med FYRA RÄKNESÄTTEN. Singaporematematik är tillåtet på provtillfällen så klart.

8. ROMERSKA SIFFERSYSTEMET

EX: Hur skriver du talen 50 och 16 med romerska siffror?
Svar: 50 skriver man som L. Talet 16 skriver man som XVI.

ENGELSK VERSION

MATHEMATICS 5:1 – number perception 5th grade

What do I need to know before the test?

1. I need to be able to divide numbers based on NUMBER VARIETIES.

Ex: Write the number that has 5 hundred thousands 4 thousands and 1 one number.
Answer: the speech is 504001

2. Size numbers:a) by least to largestb) by largest to least

3. Be able to count, understand, explain and use the terms approximately and EXACTLY.

Ex: Kalle has exactly SEK 12575 in the bank. It can be said that Kalle has about SEK 13000.

4. SUBTRACTION AND ADDITION. You should be able to set up speeches correctly; you should be able to figure out the answers right.

Ex 1 (addition): set up and figure out 832 + 191.

1
832
+191
1023

Ex 2 (subtraction): set up and figure out 1023 – 832.

910
1023
832
0191

5. I’ll be able to MULTIPLY numbers by ZEROS at the end.

Ex A: 70 ·  3,00 = 21,000ExB:
7,00 ·
 3,00 = 21,0000ExC:
7,000 ·
 3,000 = 21,00000Ex D: 230 · 70 = set up and calculate the number to more easily figure it out safely like this:

230
·70
16100

First Count 23 · 7 and then we move down the two zeros.

6. DIVISION BY ZEROS:

Ex: Divide 12000 by 4000. First, do as if you remove as many zeros up in the numerator as down in the denominator. So 3 up there and three down there. Left you have the number 12 divided by 4, which becomes 3. The answer (quota) will be 3.

7. PROBLEM SOLVING WITH FOUR COUNTING METHODS. Singapore mathematics is allowed on exams of course.

VIETNAMESISK VERSION

TOÁN HỌC 5:1 – nhận thức số lớp 5

Tôi cần biết những gì trước khi làm bài kiểm tra?

1. Tôi cần có khả năng chia số dựa trên NUMBER VARIETIES.

Ví dụ: Viết số có 5 trăm nghìn 4 nghìn và 1 một số.
Trả lời: bài phát biểu là 504001

2. Số kích thước: a) ít nhất đến lớn nhất) lớn nhất đến ít nhất

3. Có thể đếm, hiểu, giải thích và sử dụng các thuật ngữ xấp xỉ CHÍNH XÁC.

Ví dụ: Kalle có chính xác 12575 SEK trong ngân hàng. Có thể nói, Kalle có khoảng SEK 13000.

4. TRỪ VÀ CỘNG. Bạn sẽ có thể thiết lập các bài phát biểu một cách chính xác; bạn sẽ có thể tìm ra câu trả lời đúng.

Ví dụ 1 (bổ sung): thiết lập và tìm ra 832 + 191.

1
832
+191
1023

Ví dụ 2 (phép trừ): thiết lập và tìm ra 1023 – 832.

910
1023
832
0191

5. Tôi sẽ có thể NHÂN các số bằng ZEROS ở cuối.

Ví dụ A: 70 ·  3.00 = 21.000ExB:
7,00 ·
 3.00 = 21.0000ExC:
7.000 ·
 3.000 = 21.00000Ex D: 230 · 70 = thiết lập và tính toán số để dễ dàng tìm ra nó một cách an toàn như thế này:

230
·70
16100

Bá tước đầu tiên 23 · 7 và sau đó chúng ta di chuyển xuống hai số không.

6. CHIA THEO SỐ KHÔNG:

Ví dụ: Chia 12000 cho 4000. Đầu tiên, hãy làm như thể bạn loại bỏ càng nhiều số không lên trong tử số cũng như xuống mẫu số. Vì vậy, 3 ở trên đó và ba xuống đó. Còn lại bạn có số 12 chia cho 4, trở thành 3. Câu trả lời (hạn ngạch) sẽ là 3.

7. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI BỐN PHƯƠNG PHÁP ĐẾM. Tất nhiên, toán học Singapore được phép tham gia các kỳ thi.

Bengalisk version

গণিত 5: 1 – সংখ্যা উপলব্ধি 5 ম গ্রেড

পরীক্ষার আগে আমার কী জানা দরকার?

1. আমি সংখ্যা বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে সংখ্যা বিভক্ত করতে সক্ষম হতে হবে।

উদাঃ 500 হাজার 4 হাজার এবং 1 টি এক নম্বর রয়েছে এমন সংখ্যাটি লিখুন।
উত্তর: ভাষণটি 504001

2. আকার সংখ্যা: a) দ্বারা কমপক্ষে বৃহত্তম থেকে বৃহত্তম) বৃহত্তম থেকে সর্বনিম্ন

3. আনুমানিক   এবং ঠিক শর্তাবলী গণনা, বুঝতে, ব্যাখ্যা এবং ব্যবহার করতে সক্ষম হন

উদাহরণস্বরূপ: ক্যালের  ব্যাংকে ঠিক এসইকে 12575 রয়েছে। এটা বলা যেতে পারে যে Kalle প্রায় SEK 13000 আছে।

4. বিয়োগ এবং সংযোজন। আপনি সঠিকভাবে বক্তৃতা সেট আপ করতে সক্ষম হওয়া উচিত; আপনি সঠিক উত্তর খুঁজে বের করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

Ex 1 (সংযোজন): সেট আপ করুন এবং 832 + 191 খুঁজে বের করুন।

1
832
+191
1023

Ex 2 (বিয়োগ): সেট আপ করুন এবং 1023 – 832 খুঁজে বের করুন।

910
1023
832
0191

5. আমি শেষে ZEROS দ্বারা সংখ্যা গুণ করতে সক্ষম হবে।

প্রাক্তন A: 70 ·  3,00 = 21,000ExB:
7,00 ·
 3,00 = 21,0000ExC:
7,000 ·
 3,000 = 21,00000এক্স ডি: 230 · 70 = সেট আপ করুন এবং সংখ্যাটি গণনা করুন যাতে এটি আরও সহজেই এটি নিরাপদে খুঁজে বের করা যায়:

230
·70
16100

প্রথম গণনা 23 · 7 এবং তারপর আমরা দুটি শূন্য নিচে সরানো।

6. শূন্য দ্বারা বিভাজন:

উদাঃ ১২০০০ সালকে ৪০০০ দিয়ে ভাগ করুন। প্রথমত, এমনভাবে করুন যেন আপনি হরের নীচের মতো সংখ্যায় অনেকগুলি শূন্য সরিয়ে ফেলেন। সুতরাং সেখানে 3 এবং সেখানে নিচে তিনটি। আপনার কাছে 12 সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে, যা 3 হয়ে যায়। উত্তর (কোটা) হবে ৩টি।

7. চারটি গণনা পদ্ধতি সঙ্গে সমস্যা সমাধান. সিঙ্গাপুরের গণিত অবশ্যই পরীক্ষায় অনুমোদিত।

THAILÄNDSK VERSION

คณิตศาสตร์ 5:1 – การรับรู้ตัวเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ฉันต้องรู้อะไรบ้างก่อนการทดสอบ?

1. ฉันต้องสามารถหารตัวเลขตามจํานวนพันธุ์ได้

ตัวอย่าง: เขียนตัวเลขที่มี 5 แสน 4 พันและ 1 หมายเลขเดียว
คําตอบ: คําพูด504001

2. ตัวเลขขนาด: a) โดยน้อยไปใหญ่ที่สุดb) โดยใหญ่ที่สุดไปน้อย

3. สามารถนับเข้าใจอธิบายและใช้คําศัพท์โดยประมาณและแน่นอน

ตัวอย่าง: Kalle มี  SEK 12575 อยู่ในธนาคารอย่างแน่นอน อาจกล่าวได้ว่า Kalle มีประมาณ SEK 13000

4. การลบและการบวก คุณควรจะสามารถตั้งค่าการกล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างถูกต้อง คุณควรจะสามารถที่จะคิดออกคําตอบที่ถูกต้อง

อดีต 1 (เพิ่มเติม): ตั้งค่าและคิดออก 832 + 191

1
832
+191
1023

อดีต 2 (การลบ): ตั้งค่าและคิดออก 1023 – 832

910
1023
832
0191

5. ฉันจะสามารถคูณตัวเลขด้วยศูนย์ได้ในตอนท้าย

เช่น A: 70 ·  3,00 = 21,000ExB:
7,00 ·
 3,00 = 21,0000ExC:
7,000 ·
 3,000 = 21,00000Ex D: 230 · 70 = ตั้งค่าและคํานวณตัวเลขเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างปลอดภัยเช่นนี้:

230
·70
16100

เฟิสต์ 23 · 7 แล้วเราก็ย้ายเลขศูนย์ทั้งสองลงมา

6. หารด้วยศูนย์:

ตัวอย่าง: หาร 12000 ด้วย 4000 ขั้นแรกให้ทําราวกับว่าคุณลบศูนย์ขึ้นเป็นตัวเศษได้มากเท่ากับลงในตัวส่วน ดังนั้น 3 ขึ้นมีและสามลงมี ปล่อยให้คุณมีหมายเลข 12 หารด้วย 4 ซึ่งจะกลายเป็น 3 คําตอบ (โควต้า) จะเป็น 3

7. การแก้ปัญหาด้วยวิธีการนับสี่วิธี คณิตศาสตร์สิงคโปร์ได้รับอนุญาตในการสอบของหลักสูตร

Arabisk version

الرياضيات 5: 1 – إدراك الأعداد الصف الخامس

ما الذي أحتاج إلى معرفته قبل الاختبار؟

1. أحتاج إلى أن أكون قادرا على تقسيم الأرقام بناء على أصناف الأرقام.

مثال: اكتب الرقم الذي يحتوي على 5000004 آلاف و 1 رقم واحد.
الجواب: الخطاب 504001

2. أرقام الحجم: أ) من الأقل إلى الأكبر) من الأكبر إلى الأقل

3. تكون قادرة على عد وفهم وشرح واستخدام المصطلحات تقريبا وبالضبط.

مثال: كالي لديه بالضبط 12575 كرونة سويدية في البنك. يمكن القول أن كالي لديها حوالي 13000 كرونة سويدية.

4. الطرح والجمع. يجب أن تكون قادرا على إعداد الخطب بشكل صحيح ؛ يجب أن تكون قادرا على معرفة الإجابات الصحيحة.

Ex 1 (إضافة): إعداد ومعرفة 832 + 191.

1
832
+191
1023

Ex 2 (الطرح): إعداد ومعرفة 1023 – 832.

910
1023
832
0191

5. سأكون قادرا على ضرب الأرقام في الأصفار في النهاية.

تحويلة : 70 ·  3,00 = 21,000ExB:
7,00 ·
 3,00 = 21,0000ExC:
7,000 ·
 3,000 = 21,00000Ex D: 230 · 70 = إعداد الرقم وحسابه لمعرفة ذلك بسهولة أكبر بأمان مثل هذا:

230
·70
16100

العد الأول 23 · 7 ثم ننتقل إلى أسفل الصفرين.

6.  القسمة على الأصفار:

مثال: قسمة 12000 على 4000. أولا ، افعل كما لو كنت تزيل أكبر عدد من الأصفار في البسط كما هو الحال في المقام. لذلك 3 هناك وثلاثة أسفل هناك. يسارا لديك الرقم 12 مقسوما على 4 ، والذي يصبح 3. ستكون الإجابة (الحصة) 3.

7. حل المشكلات بأربع طرق عد. يسمح الرياضيات سنغافورة في الامتحانات بالطبع.

ALBANSK VERSION

MATEMATIKA 5:1 – perceptimi i numrit të klasës së 5-të

Çfarë duhet të di para testit?

1. Unë duhet të jetë në gjendje për të ndarë numrat në bazë të VARIETIES NUMËR.

Ex: Shkruaj numrin që ka 500 mijë 4 mijë e 1 një numër.
Përgjigje: fjalimi është 504001

2. Numrat e madhësisë:a) nga më e pakta në më të madhen) nga më e madhja deri më pak

3. Të jetë në gjendje të numërojë, kuptojë, shpjegojë dhe përdorë termat afërsisht dhe saktësisht.

Kalle ka saktësisht SEK 12575 në bankë. Mund të thuhet se Kalle ka rreth SEK 13000.

4. SUBTRACTION AND ADDITION. Duhet të jeni në gjendje t’i vendosni fjalimet në mënyrë korrekte; ju duhet të jeni në gjendje të kuptoni përgjigjet e duhura.

Ex 1 (shtesa): vendos dhe gjej 832 + 191.

1
832
+191
1023

Ex 2 (subtraction): të vendosura dhe të kuptojnë 1023 – 832.

910
1023
832
0191

5. Unë do të jem në gjendje të shumëfishoj numrat me ZEROS në fund.

Ex A: 70 ·  3,00 = 21,000ExB:
7,00 ·
 3,00 = 21,000ExC:
7,000 ·
 3,000 = 21,0000Ex D: 230 · 70 · vendosur dhe llogarit numrin për më lehtë të kuptojë atë në mënyrë të sigurt si kjo:

230
·70
16100

Numërimi i parë 23 · 7 dhe pastaj të lëvizim poshtë dy zerove.

6. NDARJA NGA ZEROT:

Ex: Divide 12000 deri në 4000. Së pari, bëj sikur të heqësh sa zero në numërues si poshtë në emërues. Pra 3 atje lart dhe tre atje poshtë. Majtas e ke numrin 12 të ndarë me 4, që bëhet 3. Përgjigja (kuota) do të jetë 3.

7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE ME KATËR METODA NUMËRIMI. Matematika e Singaporit është e lejuar në provime natyrisht.

VERSION PÅ TINGRIJA

ሕሳብ 5 1 – ቍጽሪ ምርዳእ 5ይ ክፍሊ

ቅድሚ ፈተና እንታይ ክፈልጥ ኣሎኒ ?

1. ኣብ ቍጽሪ እተፈላለየ ቝጽርታት ተመርኲሰ ቝጽርታት ክመቓቐል የድልየኒ እዩ

ኤክስ – ነቲ  5 ሚእቲ ኣሽሓት 4 ኣሽሓት ን1 ሓደ ቝጽሪ ዘለዎ ቝጽሪ ጽሓፎ ።
መልሲ፦ እቲ ዘረባ 504001

2. መጠን ቍጽርታት ፦ (a) እንተ ወሓደ ናብ ዝዓበየ) ብዓብዪ ኽሳዕ እቲ ዝተሓተ

3. ነቲ ቓላት ብገምጋምን ብልክዕን  ክትቈጽሮን ክትርድኦን ክትገልጾን ክትጥቀመሉን እትኽእል ኩን

ኤክስ – ካል ልክዕ ከምቲ ኣብ ባንክ ዚርከብ SEK 12575 ኣለዋ ። ካል ብዛዕባ SEK 13000 ክትከውን ትኽእል እያ ።

4. ንኡስን ንውሓቱን። መደረታት ብግቡእ ከተዳሉ ኽትክእል ኣሎካ፣ መልሲ እዛ ሕቶ እዚኣ ቕኑዕ ምዃኑ ኽትፈልጥ ኣሎካ ።

ኤክስ 1 (መወሰኽታ) ፦ 832 + 191 ኣዳሉ እሞ ርአ ።

1
832
+191
1023

ኤክስ 2 (ንኡስ ኣርእስቲ) ፦ ኣዳሉ እሞ ካብ 1023 – 832 ርአ ።

910
1023
832
0191

5. ኣብ መወዳእታ ቝጽርታት ብዜሮስ ክመልኦ እኽእል እየ።

ኤ – 70 ·  3,00 = 21,000ExB
7,00 ·
 3,00 = 21,0000ExC
7,000 ·
 3,000 = 21,0000Ex D 230 · 70 = ተተኺሉ ነቲ ቝጽሪ ብምጽብጻብ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ብቐሊሉ ኽትርድኦ ጽብጽቦ –

230
·70
16100

ቀዳማይ ቍጽሪ 23 · 7 ድሕሪኡ ነቲ ኽልተ ዜሮ ንወርድ።

6. ምክፍፋል ብዜሮ ፦

ዘዳግም ፦ 12000 ብ4000 መቐሎም ። ቀዳማይ ማዕረ እቲ ኣብ ቍጽሪ ዘሎ ዜሮታት ከም እተልግስ ጌርካ ሕሰብ። ስለዚ 3 ኣብ ላዕሊ ሰለስተ ኸኣ ናብኡ ወረዱ። ኣብ ጸጋምካ ቍጽሪ 12 ብ4 ተመቒሉ ኣሎ ፣ እዚ ኸኣ 3 ይኸውን ። መልሲ እዛ ሕቶ እዚኣ 3 ኪኸውን እዩ ።

7.  ኣርባዕተ ሜላታት ምጽብጻብ ምፍታሕ። ኣብ ሲንጋፖር ሕሳብ ኣብ ፈተና ኺፍቀድ ከም እተፈቕደ ፍሉጥ እዩ ።

VERSION PÅ POLSKA

MATEMATYKA 5:1 – percepcja liczbowa 5 klasa

Co muszę wiedzieć przed testem?

1. Muszę być w stanie podzielić liczby na podstawie ODMIAN LICZBOWYCH.

Przykład: Napisz liczbę, która ma 5set tysięcy 4 tysiące i 1 jedną liczbę.
Odpowiedź: mowa jest 504001

2. Numery rozmiarów: a) od najmniej do największejb) od największego do najmniejszego

3. Być w stanie policzyć, zrozumieć, wyjaśnić i używać terminów w przybliżeniu i DOKŁADNIE.

Przykład: Kalle ma dokładnie 12575 SEK w banku. Można powiedzieć, że Kalle ma około 13000 SEK.

4. ODEJMOWANIE I DODAWANIE. Powinieneś być w stanie poprawnie ustawić przemówienia; powinieneś być w stanie znaleźć właściwe odpowiedzi.

Ex 1 (dodatek): skonfiguruj i oblicz 832 + 191.

1
832
+191
1023

Ex 2 (odejmowanie): skonfiguruj i oblicz 1023 – 832.

910
1023
832
0191

5. Będę mógł POMNOŻYĆ liczby przez ZERA na końcu.

Ex A: 70 ·  3,00 = 21,000ExB:
7,00 ·
 3,00 = 21,0000ExC:
7,000 ·
 3,000 = 21,00000Ex D: 230 · 70 = skonfiguruj i oblicz liczbę, aby łatwiej ją bezpiecznie rozgryźć w następujący sposób:

230
·70
16100

Pierwsze liczenie 23 · 7, a następnie przesuwamy się w dół o dwa zera.

6. DZIELENIE PRZEZ ZERA:

Przykład: Podziel 12000 przez 4000. Najpierw zrób tak, jakbyś usunął tyle zer w górę w liczniku, co w dół w mianowniku. Więc 3 tam na górze i trzy na dole. Po lewej stronie masz liczbę 12 podzieloną przez 4, która staje się 3. Odpowiedź (kwota) będzie wynosić 3.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZA POMOCĄ CZTERECH METOD LICZENIA. Matematyka singapurska jest oczywiście dozwolona na egzaminach.

VERSION PÅ KURDISKA (CENTRALKURDISK)

بیرکاری 5:1 – تێگەیشتنی ژمارە پۆلی پێنجەم

پێویستە چی بزانم پێش تاقیکردنەوەکە؟

١. من پێویستە بتوانم ژمارەکان دابەش بکەم لەسەر بنەمای ژمارە جۆراوجۆرەکان.

ئێکس: ئەو  ژمارەیە بنوسە کە 500 هەزار و 4 هەزار و 1 ژمارەی هەیە.
وەڵام: وتارەکە 504001

2. قەبارە ژمارەکان:a) بەلایەنی کەمەوە بۆ گەورەترینb) بە گەورەترین بۆ کەمترین

3. توانای ژماردن و تێگەیشتن و ڕوونکردنەوە و بەکارهێنانی مەرجەکان بە نزیکەیی و ڕێکی هەبێت.

ئێکس: کالێ بەتەواوی ئێس ئی سی ١٢٥٧٥ی هەیە لە بانکەکە. دەتوانرێ بوترێت کە کالێ دەربارەی ئێس ئی سی ١٣٠٠٠ هەیە

4. دابەشکردن و زیادکردن. پێویستە بتوانیت بە دروستی قسەکان ڕێک بخەیت، تۆ دەبێ بتوانیت وەڵامەکان بە ڕاستی بدۆزیتەوە

1 ی پێشوو (زیادکردن): سێت و 832 + 191 بدۆزەوە.

1
832
+191
1023

پێشوو 2 (دابەشکردن): سێت و 1023- 832.

910
1023
832
0191

5. من دەتوانم ژمارەی فرەپلی بە سفرس لە کۆتایدا بگرم.

ئێکس ئەی: 70 ·  3,00 = 21,000 ئێکسبی:
7,00 ·
 3,00 = 21,0000 ئێکسسی:
7,000 ·
 3,000 = 21,0000Ex D: 230 · 70 = ئامادەکردن و ژماردنی ژمارەکە بۆ ئاسانتر زانینی بە سەلامەتی بەم شێوەیە:

230
·70
16100

یەکەم ژماردنی 23 · 7 و پاشان دوو سفرەکە بەرەو خوارەوە دەبەین

6. دابەشکردن بە سفرەکان:

پێشوو: دابەش کردنی 12000 بە 4000. یەکەم جار، وەک ئەوەی کە سفرەکان لاببەیت لە ژمارە گێڕەکە وەک خوارەوە لە ناو شکێنەرەکە. کەواتە 3 لە سەرەوە و سێ لەخوارەوە. لای چەپ تۆ ژمارە 12ت هەیە دابەشکراوە بە 4، کە دەبێتە 3. وەڵامەکە (بەشی) دەبێتە 3.

7. چارەسەری کێشەکان بە چوار شێوازی ژماردن. بیرکاری سەنگافورە ڕێگەپێدراوە لە تاقیکردنەوەکان بە دڵنیاییەوە.

VERSION PÅ GREKISKA

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5:1 – αντίληψη αριθμών 5η τάξη

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν από το τεστ;

1. Πρέπει να είμαι σε θέση να διαιρέσω αριθμούς με βάση τις ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ.

Για παράδειγμα: Γράψτε τον αριθμό που έχει 5 εκατοντάδες χιλιάδες 4 χιλιάδες και 1 έναν αριθμό.
Απάντηση: η ομιλία είναι 504001

2. Αριθμοί μεγέθους: α) από το λιγότερο στο μεγαλύτεροb) από το μεγαλύτερο στο λιγότερο

3. Να είστε σε θέση να μετράτε, να κατανοείτε, να εξηγείτε και να χρησιμοποιείτε τους όρους περίπου και ΑΚΡΙΒΩΣ.

Π.χ.: Η Kalle έχει ακριβώς SEK 12575 στην τράπεζα. Μπορούμε να πούμε ότι η Kalle έχει περίπου 13000 SEK.

4. ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΌΣΘΕΣΗ. Θα πρέπει να μπορείτε να ρυθμίσετε σωστά τις ομιλίες. θα πρέπει να είστε σε θέση να καταλάβετε τις σωστές απαντήσεις.

Ex 1 (προσθήκη): εγκατάσταση και αριθμός 832 + 191.

1
832
+191
1023

Ex 2 (αφαίρεση): ρυθμίστε και υπολογίστε 1023 – 832.

910
1023
832
0191

5. Θα μπορώ να ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΩ τους αριθμούς με ΜΗΔΕΝΙΚΑ στο τέλος.

Πρώην Α: 70 ·  3,00 = 21.000ExB:
7,00 ·
 3,00 = 21.0000ExC:
7.000 ·
 3.000 = 21.00000Ex D: 230 · 70 = ρυθμίστε και υπολογίστε τον αριθμό για να το καταλάβετε πιο εύκολα με ασφάλεια ως εξής:

230
·70
16100

Πρώτος αριθμός 23 · 7 και στη συνέχεια κινούμαστε προς τα κάτω τα δύο μηδενικά.

6. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΑ:

Π.χ.: Διαιρέστε το 12000 με το 4000. Αρχικά, κάντε σαν να αφαιρείτε τόσα μηδενικά επάνω στον αριθμητή όσο και κάτω στον παρονομαστή. Έτσι 3 εκεί πάνω και τρεις εκεί κάτω. Αριστερά έχετε τον αριθμό 12 διαιρούμενο με το 4, ο οποίος γίνεται 3. Η απάντηση (ποσόστωση) θα είναι 3.

7. ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΤΈΣΣΕΡΙς ΜΕΘΌΔΟΥς ΚΑΤΑΜΈΤΡΗΣΗς. Τα μαθηματικά της Σιγκαπούρης επιτρέπονται στις εξετάσεις φυσικά.